blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Een geloofsgemeenschap kan niet zonder vrijwilligers. Met regelmaat dragen vele vrijwilligers hun steentje bij in het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap. Zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk om onze geloofsgemeenschap goed te laten draaien.

KOSTERS
Onze kerk heeft op dit moment twee kosters. Wisselend ondersteunen zij de liturgische vieringen en andere activiteiten in de kerk. Zij dragen zorg voor een goed verloop van de viering.
Bep van Daatselaar 0516-441585 en Peter van 't Klooster.

LITURGIE
De werkgroep liturgie verzorgt regelmatig vieringen waarin zij als parochiaan voorgaan. 
Samen met de liturgie groep van Oosterwolde verzorgen zij om toerbeurt vieringen in onze eigen kerk, maar ook in Oosterwolde.
Contactpersoon: Nel Bastiaans 0561-421685

LECTOREN
Zij zijn de mannen en vrouwen, of zoals bij ons ook de jongeren, die het Woord van God lezen in de liturgie. Vanuit onze geloofsgemeenschap weten mensen zich tot deze dienst geroepen. We staan er niet altijd bij stil, maar lezen vanuit de Schrift vergt voorbereiding, stilte, rust en enige kennis van wat men leest. In dit geval lezen zij niet alleen voor zichtzelf, maar voor ons allen.
Contactpersoon: Marga van ’t Klooster 0561-475061

MISDIENAARS
Kinderen kunnen helpen tijdens de vieringen als misdienaar. In de Eucharistie- en Communievieringen hebben de misdienaars (zowel jongens als meisjes) een mooie en belangrijke taak in de liturgie. Wanneer een kind een taak heeft, raakt het meer betrokken bij de viering. Ze assisteren de voorganger. Op een concrete manier worden ze vertrouwd met het evangelie, het gebed en de vaste rituelen. Misdienaar zijn, wordt door veel kinderen met trots en plichtsbesef gedaan. Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden.
Contactpersoon: Jeannette Kleinhoven 0561-421387

ANDREAS KOOR
Iedere zondagmorgen verleent ons gemengd koor haar medewerking aan de viering.
De repetitie wordt wekelijks gehouden in "De Ark".
Contactpersoon: Mary van Valkenhoef 0561-431138 en Jan Klever 0516-431955

MISINTENTIES
Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz.
De intenties worden bij de voorbeden vermeld.
Doorgeven van misintenties: Ali de Vent 0521-387195  athdevent@planet.nl

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN
Binnen de RK kerk is het al een eeuw lang een traditie om de kerk met bloemen te versieren. Onze kerk wordt versierd volgens het principe van liturgisch bloemschikken. Zo is de bloemversiering altijd een ondersteuning van de viering en is ze liturgisch verantwoord, zowel qua kleur, vorm, aantallen en lijnen als gebruikte materialen. Onze parochie is trots op de paar vrijwilligers die een steeds weer de liturgisch verantwoorde bloemversiering verzorgen.
Contactpersoon: Jeannette Kleinhoven 0561-421387

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL
Om deel te nemen aan de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel kunt u zich wenden tot pastoor K. Tolboom.

JONGEREN
Inge van 't Klooster is contactpersoon voor de jongeren van onze locatie. Zij informeert o.a. de jongeren over projecten die vanuit de Clara parochie en het Bisom worden aangeboden.
Inge van het Klooster, 0516-451425

PAROCHIEBLAD
Sinds 2014 hebben we een gezamenlijk parochieblad met Drachten, Gorredijk en Oosterwolde. Deze komt 10 keer per jaar uit. juli/augustus en december/januari zijn een dubbel nummer. Alle parochianen en werkgroepen kunnen artikelen plaatsen. De redactie behoudt zich het recht om artikelen in te korten indien dit noodzakelijk is in verband met de ruimte. Ook kan kopij geweigerd worden als het niet beantwoordt aan de opzet van het blad. 
Contactpersoon: Liesbeth Zuijdervliet, emb-zuijdervliet@hetnet.nl

Bezorging
Het parochieblad wordt door vrijwilligers rondgebracht. Enkele adressen, die wat uit de route liggen, worden per post verzonden. Een abonnement op het parochieblad bedraagt 15 euro per jaar.

KERKBALANS
De inkomsten van onze geloofsgemeenschap komen voor een belangrijk deel voort uit de (landelijke) Aktie Kerkbalans. De kracht van de Aktie Kerkbalans ligt o.a. in de persoonlijke benadering van de parochianen. Ieder jaar, half januari, wordt ook bij ons door vrijwilligers meegewerkt aan deze Aktie. Zij trotseren dan weer en wind om de enveloppen te bezorgen en om ze een week later weer op te halen.
Contactpersoon: Wim van de Geest 0561-421290

VOMS
De werkgroep Vrede, Ontwikkeling, Missie en Samenleving, afgekort VOMS houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van verschillende ontwikkelingsprojecten zoals de Vastenactie met Pasen en de Adventsactie in de Adventstijd.
Maar ook is er aandacht voor onze eigen samenleving dicht om ons heen. De activiteiten zijn gericht op bewustwording van leefomstandigheden, onrechtvaardigheden en onderdrukking van mensen.
Contactpersoon: Judith Rood 0521-551009

BEZOEKERSGROEP
Zorg voor de zieken is vanaf de eerste tijden in de christelijke geloofsgemeenschap beschouwd als een belangrijke taak. We komen bij de zieken, thuis of in het ziekenhuis, om te luisteren, te troosten, te helpen, een stukje nabijheid te geven.
Contactpersoon: Godelieve Ramaekers 0561-421427, Judith Rood 0521-551009

ACTIVITEITENCOMMISSIE
De activiteitencommissie ondersteunt de activiteiten die voor onze geloofsgemeenschap worden georganiseerd, met een hapje en een drankje, o.a. bij de gezamenlijke Clara viering op Hemelvaartsdag. Daarnaast organiseert zij ook de jaarlijkse bbq avond voor alle parochianen/vrijwilligers bij Riet en Co Tolboom.
Contactpersoon: Juup Bosma 0561-421447, Jos van Burgsteden 0561-421791.

LEDENADMINISTRATIE
Contactpersoon: Juup Bosma 0561-421447

KOFFIE
Zoals pastoor J. Alfrink het zo mooi zei: “de lekkerste koffie van de week, is die op zondag na de preek”. Na de viering op zondagmorgen is het een gezellig koffie drinken in “De Ark”.
Een vaste groep vrijwilligers verzorgt bij toerbeurt de koffie.
Contactpersoon: Riet Tolboom 0561-421482

ONDERHOUD GEBOUWEN
In de parochie is de kerk in Zorgvlied het enige Rijksmonument.
Het noodzakelijke onderhoud wordt bepaald aan de hand van.
* Meerjaren onderhoudsplan voor de periode 2011 - 2010 (opgesteld door het Bisdom).
* Instandhoudingssubsidie Rijksmonumenten voor de periode 2016 - 2021 (Brim 2013).
* Het rapport van de jaarlijkse inspectie, uitgevoerd door Monumentenwacht Drenthe.
Deze wordt coördineert, in overleg met de locatieraad en het bestuur, voor de planning en uitvoering
van het onderhoud van de gebouwen.
Contactpersoon: Stephan van 't Klooster 0516-451642

BEHEER BEGRAAFPLAATS
De aanleg van het RK begraafplaats geschiedde in 1888.
In 2015 is onze begraafplaats opgeknapt. Met vele vrijwilligers zijn oude bomen en coniferen verwijderd. Er is ruimte gemaakt voor eventuele urnengraven. Ook de paden zijn aangepakt. (Het ziet er allemaal weer mooi uit. )
Contactpersonen: Rinus van Stee 0561-421353, Juup Bosma 0561-421447

KERK / DORPS PLEIN
Het dorpsplein wordt verhuurd aan de gemeente Westerveld, die het enige jaren geleden opnieuw heeft ingericht met rozenperken. Het onderhoud hiervan wordt door hen gedeeltelijk uitbesteed aan een hovenier en ook inwoners van Zorgvlied bieden een helpende hand.
Het onderhoud van het kerkplein wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.
Contactpersoon: Co Tolboom 0561-421482

SCHOONMAAK
Een groep vrijwilligers verzorgt om toerbeurt als “spic en span team” het schoonhouden van het kerkgebouw en De Ark.
Contactpersoon: Riet Tolboom 0561-421482

CARPOOLEN
U zou graag naar de viering in de kerk gaan, maar u heeft een probleem met vervoer naar en van de kerk? Dan kunt u dit melden en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
Contactpersoon: Albert Kleinhoven 0561-421387

KAARTEN
Dat gebeurt al minstens 22 jaar, eens in de 14 dagen te beginnen in oktober op de maandagmiddag. Schutjassen, klaverjassen en jokeren wordt er gespeeld. Er wordt niet aan competitie gedaan. Te beginnen met natuurlijk koffie en dan onder het spel een borreltje met een blokje kaas is de gezelligheid “troef”. Iedereen is welkom. Kan je niet kaarten, kom gerust het wordt je wel geleerd.
Contactpersoon: Riet Tolboom 0561-421482

WEBSITE
Met ingang van 1 januari 2016 is ook Zorgvlied te vinden op de “digitale snelweg”. Wij zijn te vinden op de gezamenlijke website van de H. Clara van Assisi parochie. Op de website www.claravanasissi.nl kunnen alle werkgroepen hun activiteiten melden voor de agenda en aandacht vragen voor of verslag doen van hun activiteiten. Via de website kunt u het parochieblad ook digitaal lezen.
Contactpersoon: Liesbeth Zuijdervliet 0516-441557 emb-zuijdervliet@hetnet.nl