blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Werkgroep Liturgie (Diensten o.l.v. parochianen)

De werkgroep liturgie verzorgt regelmatig vieringen waarin parochianen voorgaan. Niet alleen in onze eigen geloofsgemeenschap, maar ook in de collega-geloofsgemeenschappen van de H.Clara van Assisi Parochie.

Contactpersoon: Henriëtte Menken tel.nr. 0516-588428

 

Cantoresgroep

Onze cantoresgroep verzorgt het muzikale gedeelte van de zondagsvieringen en rouw- en trouwvieringen. Daarnaast leveren zij af en toe een bijdrage aan o.a. oecumenische activiteiten.

Contactpersoon: Wim Niens tel.nr. 0516-491818

 

Kinderwoorddienst

Door het jaar heen zijn er een aantal kinderwoorddiensten, deze worden aangekondigd in het ParochiemagaZin. Tijdens deze kinderwoorddiensten gaan de kinderen buiten de viering om aan de slag met de lezingen van die zondag en komen zij na het tafelgebed weer terug in de kerk. Aan het einde van de viering vertellen en tonen de kinderen wat zij gedaan hebben tijdens de kinderwoorddienst.

Contactpersoon: Lisanne Vugteveen tel.nr. 06-13235930

 

Kosters

Het kosterwerk wordt verzorgd door een aantal mensen.

Bij toerbeurt zorgen zij ervoor dat in de kerk alles klaar staat voor de vieringen en dat de klok wordt geluid.

Contactpersoon: Mariet Steen-Blom tel.nr. 0516-850820

 

Lectoren

De eerste lezing, de voorbeden en de mededelingen worden voorgelezen door lectoren. Een groepje mensen verzorgt dit bij toerbeurt.

Rooster: Coby Sturkenboom tel.nr. 0516-513732

 

Misdienaars

Kinderen, die de Eerste Communie gedaan hebben mogen tijdens de vieringen aanwezig zijn als misdienaar. Zij helpen de voorganger bij de vieringen.

Rooster: Coby Sturkenboom tel.nr. 0516-513732

 

Kerkversiering

De bloemversieringen die elke week weer in de kerk te zien zijn, worden verzorgd door Nel van Burgsteden-Hilhorst tel.nr. 0516-520246.

 

bloemversiering kerk

 

Crèche

Tijdens de viering op zondag is er crèche. Jonge kinderen(tot 6 jaar) kunt u hier brengen zodat u zelf ongestoord de viering kunt meemaken.

Rooster: Coby Sturkenboom tel.nr. 0516-513732

 

Diaconie

Bezoekergroep

De bezoekersgroep organiseert de volgende activiteiten:

* bezoeken van zieke parochianen

* kraamvisite met een felicitatie namens de geloofsgemeenschap

* bezoekje met bos bloemen bij 80ste, 85ste enz. verjaardag

* activiteiten voor oudere parochianen en zieken

* de vroege kerstviering en de ontmoetingsdag in mei voor zieken, gehandicapten en gezonde 80+

* vervoer van mensen naar de kerk vanuit Rikkingahof en Stellinghaven

* Nationale Ziekendag

* Lourdeswerk

Contactpersoon: Coby Sturkenboom tel.nr. 0516-513732

 

V.O.M.

De letters staan voor Vrede, Ontwkkeling en Missie. De werkgroep organiseert activiteiten tijdens de advent en de vastentijd. Onze locatie volgt de acties die landelijk door de nederlandse bisschoppen worden aangestuurd. Het gaat om kleinschalige projecten waar katholieke organisaties zich inzetten voor een menswaardig bestaan van de armen in onze wereld.

op www.adventsactie.nl en www.vastenactie.nl zijn de actuele projecten te vinden.

De vredesweek wordt in Oecumenisch verband georganiseerd in de derde week van september.

In de Heilige Clara van Assisi Parochie komen de VOM-groepen vooraf bijeen om, waar mogelijk, samen de Adventsactie of Vastenactie voor de bereiden.

Contactpersoon: Mariet Steen-Blom tel.nr. 0516-850820

 

Sector Communicatie:

* Oecumene

In de verschillende dorpen werken wij samen op het gebied van oecumene.

In Oosterwolde bestaat de Raad van Kerken. Deze is o.a. verantwoordelijk voor lezingen en vieringen tijdens kerkelijke feestdagen.

Contactpersoon: Henriëtte Menken tel.nr. 0516-588428

In Appelscha bestaat een stuurgroep. Met gezamenlijke vieringen proberen zij onderling contact te onderhouden.

Contactpersoon: vacant

In Bakkeveen bestaan sinds lange tijd de Duindiensten. in de zomermaanden worden er in de duinen van Bakkeveen openluchtdiensten gehouden.  

Contactpersoon: vacant

* ParochiemagaZin

Het ParochiemagaZin verschijnt 10 x per jaar aan het einde van de maand. in de maanden juli/augustus en december/januari worden de activiteiten in één aflevering verzameld.

 In het ParochiemagaZin zijn opgenomen:

   - het rooster van de vieringen

   - parochiekroniek

   - parochienieuws

   - activiteiten van het Bisdom

   - kinderpagina

   - aankondiging van collectes

   - verslagen en-of ingezonden stukken door parochianen

 Kopie voor het ParochiemagaZin kunt u inleveren via email: clara.oosterwolde@ziggo.nl

 Contactpersoon: Lisanne Vugteveen tel.nr. 06-13235930

 

Sector Onderhoud

* Onderhoud kerk, zalen en pastorie

Het onderhoud van kerk, zalen en pastorie wordt gecoördineerd. Daarvoor wordt een 10-jarenplan gehanteerd.

Contactpersoon: Ronald Brouwer tel.nr. 0516-577484

 

* Tuincommissie 

Het onderhoud van de tuin wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers.

Contactpersoon: Wim Eggenkamp tel.nr. 0516-513212

* Schoonmaak

Een keer in de drie weken, op een donderdagmiddag zijn er een aantal dames die bij toerbeurt de kerk en de bijbehorende zalen en ruimtes schoonmaken

Contactpersoon: Tiny Clemens tel.nr. 0516-577359

                            Gerda Eggenkamp tel.nr. 0516-513212

 

Sector Wijkcontact

De geloofsgemeenschap Oosterwolde is opgedeeld in 23 verschillende wijken. elke wijk heeft zijn eigen wijkvertegenwoordiger. De taken van de wijkvertegenwoordiger zijn als volgt te omschrijven:

- het verzorgen van de actie Kerkbalans

- de mutaties in het gebied doorgeven aan de ledenadministratie: mutaties o.a. over het uit huis gaan van kinderen, de komst en vertrek van bewoners

- doorgeven van zieken etc. aan de bezoekersgroep.

 

Ledenadministratie

Contactpersoon: Antje Kok-Boer tel.nr. 0516-421329 emailadres: rk.kerk@home.nl

 

Website:

Berichten en mededelingen voor de website kunt u mailen naar: rk.kerk@home.nl

Contactpersoon: Antje Kok-Boer tel.nr. 0516-421329

 

Verhuur zaaltjes

Voor activiteiten die in de lijn van de geloofsgemeenschap liggen kunnen de zaaltjes worden gehuurd. de huur bedraagt per dagdeel:

   - voor de Franciscuszaal € 20,00

   - voor de Clarazaal € 15,00 (voor beiden tegelijk € 30,00)

   - voor de Antoniuszaal € 15,00

   - koffie en thee per kop € 1,00

Wanneer u een zaaltje wilt huren kunt u dit zelf opschrijven in de agenda in de keuken. Graag erbij vermelden om welke groep het gaat, welk zaaltje en welke dag of dagdelen.

Of u kunt contact opnemen met Riet van den Hengel tel.nr. 0516-522690

Wie het eerst komt...............

Het totale bedrag kunt u voldoen op bankrekeningnummer: NL02 RABO 0136 4458 45 t.n.v. R.K. Parochie Oosterwolde

In het keukentje liggen rekeningen die u zelf in kunt vullen.

Als geloofsgemeenschap beschikken wij niet over een beheerder van de zaaltjes, daarom verzoeken wij u dringend de zalen en de keuken weer opgeruimd achter te laten.

 

Afdrukken boekjes e.d.

De geloofsgemeenschap is in het bezit van een kopieprinter en een kopieermachine. Deze worden gebruikt voor eigen werkgroepen en liturgieboekjes. incidenteel kunt u drukwerk door ons laten verzorgen.

Contactpersoon: Mariet Steen-Blom tel.nr. 0516-850820

 

Vacatures

Regelmatig zijn er vacatures in de diverse werkgroepen. Hebt u tijd over en wilt u actief worden binnen de parochie, neem dan contact op met de contactpersonen van de verschillende werkgroepen!

 

Nieuwe parochianen

Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij de pastor of via de mail, emailadres: rk.kerk@home.nl

Zij die zich aanmelden als nieuwe parochiaan worden bezocht door de wijkvertegenwoordiger. Die zal de juiste personalia noteren en de nodige informatie over onze geloofsgemeenschap/Parochie verstrekken.

 

Verhuizen?

Vanwege de wet op de privacy wordt bij de gemeente de kerkelijke gezindte niet meer geregistreerd. Dit heeft als gevolg dat er vanuit de gemeente rechtstreeks geen gegevens meer worden gegeven aan de parochies, alleen nog via een centraal orgaan: SILA

Voor de parochieadministratie is het van belang dat de parochianen zelf de veranderingen doorgeven. Het betreft alle gegevens over: geboorte, overlijden, het uit huis gaan van kinderen en verhuizingen.

 

Speciale groepen

* K.V.G. afdeling Oosterwolde e.o.

Het K.V.G is een eigen katholieke vrouwenorganisatie: zij staat open voor alle vrouwen die streven naar persoonlijke ontplooiïng in kontakt met anderen. Het K.V.G. biedt een mogelijkheid om eigen capaciteiten te ontdekken en deze voor de samenleving te gebruiken. Het K.V.G. wil een ontmoetingsplaats zijn voor haar leden om samen te denken en te praten over actuele problemen in gezin, kerk en samenleving en daar waar nodig, een positieve bijdrage te leveren.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond om 19:45 uur.

Secretaresse: Mariet Steen-Blom tel.nr. 0516-850820

* St. Isidorusgroep

Voortgekomen uit de ABTB, is de Isodorusgroep een katholieke vereniging die openstaat voor alle mensen uit onze parochie en uit de omliggende parochies.
Jaarlijks worden een aantal bijeenkomsten gehouden, oa. kaartavonden, uitstapjes en spelletjesmiddagen met de KBO.

Het zijn dus ontspannende activiteiten.

Secretaresse: Riet van den Hengel tel.nr. 0516-522690 

* K.B.O. afdeling Oosterwolde e.o.

De Katholieke Bond voor Ouderen heeft als doelstelling: het behartigen van de geestelijke en maatschappelijke belangen van ouderen in het algemeen en van de leden in het bijzonder. Dit in de meest ruime zin van het woord, zodat integratie en gelijkwaardigheid van ouderen binnen de samenleving echt gestalte krijgen.
Het Evangelie vormt de grondslag en de inspiratiebron. De leden ontvangen het maandblad "Nestor'.

Iedere eerste vrijdag van de maand is er om 09.30 uur een bijeenkomst van de KBO.

Secretaresse Cor van 't Klooster-Hilhorst tel.nr. 0516-520175