blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Hier vindt u op alfabetische volgorde alle werkgroepen en contactpersonen van verschillende activiteiten van de geloofsgemeenschap De Goddelijke Verlosser (Drachten en omstreken). Wijzigingen kunt u doorgeven via rkparochieblad@live.nl

 
Archief 
Frans Boersma 0512-516563
 
Bloemsversiering
De bloemversiering is ter ondersteuning van de viering en heeft verband met de liturgie van die dag, qua kleur, vorm, aantallen, lijnen en gebruikte materialen. Bij uitvaarten of huwelijk kan er op verzoek extra bloemversiering gemaakt worden. Wel voor eigen kosten
Contactpersoon Bejanne Hobert 06-21502868
 
Crechè
Bij grote vieringen kan er op aanvraag een crechè geregeld worden.
Contactpersoon Boukje de Boer 0512 - 53 19 42
 
Eerste Communie
Wanneer de kinderen in groep 4 (circa 8 jaar) van de basisschool zitten worden zij en hun ouders aan het begin van het kalenderjaar uitgenodigd om zich aan te melden om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie. De voorbereidingstijd duurt ongeveer 10 weken. Op een aantal middagen komen de kinderen samen in de parochiezaal. Daarnaast zijn er een paar ouderavonden om ook op volwassen manier een voorbereiding te hebben op dit belangrijke sacrament.
Contactpersoon Marian Spoelstra 0512 - 52 33 31
 
Fotograaf
Vaste fotograaf van onze geloofsgemeenschap is
Frans Boersma 0512 - 51 65 63 
 
Gelegenheidskoor
Een aantal keren per jaar zingt een flinke groep parochianen uit de parochie in dit koor o.a. met Kerst, de Eerste Communie en op Witte Donderdag.
Contactpersoon Henriëtte van Veen 0512 - 38 19 20
 
Gezinsvieringen
Een paar keer per jaar bereidt een parochiële werkgroep samen met de pastor gezindsvieringen voor. De vieringen zijn bedoeld voor het hele gezin met schoolgaande kinderen. Het verhaal van de dag is de rode draad voor de viering. Soms wordt een thema gekozen. We proberen de kinderen actief deel te laten nemen aan de uitwerking en vormgeving van de vieringen en de gebeden.
Contactpersoon lugteveen
 
Jongerengroep 4US
De jongerengroep 4US komt regelmatig bij elkaar in hun eigen ruimte waar ze activiteiten doen; film kijken, discussie houden, muziek luisteren, participeren in een viering. Activiteiten die passen onder de noemer deel uit maken van onze kerk en geloofsopvoeding.
Contactpersoon Carolien van Nus 0594 - 51 04 34
 
Katholiek onderwijs in Drachten
Er zijn twee katholieke Jenaplan basisscholen in Drachten: De Wiekslag en de St. Lukas.
Grondslag voor hun werk en hun manier van omgang met kinderen en ouders zijn de ideeën en idealen van de pedagoog Peter Petersen.

R.K. Jenaplanschool St. Lukas
Pier Panderstraat 3, 0512 - 360 536
St. Lukas

R.K. Jenaplanschool De Wiekslag
Dwarswijk 346, 0512 - 519 890
De Wiekslag
 
Kerkvervoer zieken en/of ouderen
Contactpersoon Jeltsje de Jong 0512-51 10 24
 
Kindercatechese
Kindercatechese begint na de Eerste Communie. Dus start voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan. Ze kunnen meedoen met de kindercatechese. We komen een keer in de maand bijeen. Het is bedoeld om kinderen meer te leren over ons geloof en daarmee bezig te zijn. De kindercatechese loopt in principe door tot ze naar vormselcatechese gaan.
Contactpersonen Ellie Otten 0512 - 51 14 96 en Marian Spoelstra 0512 - 52 33 31
 
Kinderwoorddienst
Elke zondag is er een kinderwoorddienst in één gezamenlijke groep. De kinderen gaan aan het begin van de viering naar de parochiezaal om daar op hun eigen niveau met hetzelfde Evangelie als wat in de kerk gelezen wordt bezig te gaan. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd zijn er speciale projecten voor de kinderen.
Contactpersoon Carolien van Nus
 
Kostergroep
Onze kerk heeft een groep vrijwillige kosters. Wisselend ondersteunen zij de liturgische vieringen en andere activiteiten in de parochiekerk. Zij dragen zorg voor een goed verloop van de vieringen in het weekeinde, door de week en bij huwelijken  en uitvaarten. De koster kan op verzoek assistentie verlenen bij diverse werkzaamheden. Wanneer u hulp nodig heeft van een koster, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de kostergroep.
Contactpersoon Simon Seerden 0512 - 51 11 26
 
KVG en KBO
Hoewel het KVG en de KBO geen parochiële werkgroepen zijn, horen deze groepen wel echt bij ons parochieleven. Het gilde is een katholieke vrouwenorganisatie met een rijke historie. Zij wil geïnspireerd door het evangelie, de uitwisseling van kennis en ervaring op zo breed mogelijk terrein tot stand brengen en verder bevorderen tussen vrouwen van uiteenlopende overtuigingen en culturen. Het KVG biedt ontspanning, vorming, creativiteit, cursussen en lezingen. Heeft u interesse?
Contactpersoon KVG Aukje Pera, KBO Gé Kroes 0512-38 21 82
 
Lectoren
Binnen de liturgie van onze kerk zijn vele mensen actief. Een liturgische viering kan pas echt een viering worden als verschillende mensen een aandeel hebben in die samenkomst. De functie van de lector en lectrice is er één van. Een van de taken is het lezen van de eerste lezing uit het Oude Testament, meestal is er een tweede lezing in de Paastijd. Verder bidden zij de verschillende gebedsintenties tijdens de voorbeden. In de dienst van de Tafel assisteren zij de voorganger bij het uitreiken van de communie. Verder dragen zij zorg voor de mededelingen aan het einde van de viering. Zo geven we samen gestalte aan de liturgie. Heeft u interesse om lector of lectrice te worden? Neem dan contact op met
Contactpersoon Sapie Kamsma 06-31555641
 
Ledenadministratie Simon Seerden 0512-51 11 26
 
Locatieraad Goddelijke Verlosser
Wim Venema, voorzitter 0512-53 91 14 email: vzdrachten@claravanassisi.nl
Ben Miedema, secretaris email:rklocatiedrachten@gmail.com
Simon Seerden, budgethouder 0512-51 11 26
 
Parochievoorgangers Gorredijk - Drachten
Door de werkgroep Parochievoorgangers Gorredijk - Drachten (Pvg D/G) worden in deze beide kerken vieringen voorbereid en verzorgd in die weekenden dat er geen pastor beschikbaar is. De werkgroep bestaat uit negen parochianen die in wisselende samenstelling in groepjes van twee voorgaan. Contactpersoon Marianne van Dijk, tel. 0513 - 46 43 43
 
Mededelingen
Hebt u een mededeling die u omgeroepen wilt hebben aan het einde van een viering? U kunt dit doorgeven aan
Sapie Kamsma 0512-51 94 36 
 
Misdienaars
Kinderen en jongeren kunnen helpen tijdens de vieringen als misdienaar of acoliet. In de Eucharistie -en Communievieringen hebben de misdienaars en acolieten (zowel jongens als meisjes) een mooie en belangrijke taak in de liturgie. Wanneer een kind een taak heeft, raakt het meer betrokken bij de viering. Ze assisteren de voorganger. Op een concrete manier worden ze vertrouwd met het evangelie, het gebed en de vaste rituelen. Misdienaar zijn, wordt door veel kinderen met trots en plichtsbesef gedaan. Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden. Jongeren die het Vormsel hebben gedaan heten acoliet en hebben eigen taken.
Contactpersoon Marian Spoelstra 0512 - 52 33 31
 
Onderhoud kerkgebouw
Bote Bouma 06-53327499 
Wim Smith 06-34021589
 
Regioraad 
Bert van de Brink 06-16 52 92 08
  
VOM
De werkgroep Vrede, Ontwikkeling en Missie, afgekort VOM houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van verschillende ontwikkelingsprojecten zoals de Vastenactie met Pasen en de Adventsactie in de Adventstijd. De activiteiten zijn gericht op bewustwording van leefomstandigheden, onrechtvaardigheden en onderdrukking van mensen. Het motto dat hierbij gehanteerd wordt is: Wereldwijd denken, plaatselijk handelen. Losstaande activiteiten omvatten diverse collectes ten behoeve van ontwikkeling en missie door het jaar heen. Voorbeelden hiervan collectes voor MIVA en Wereldmissiedag.
Contactpersoon VOM Harmen Altena 0512 - 51 84 77

Vastenaktie
De Vastenactie is met recht een begrip binnen onze katholieke kerkgemeenschap. Tijdens de Veertigdagentijd (de vastentijd) organiseert de groep een themaviering in het kader van één van de door Vastenactie aangereikte projecten. We verdiepen ons via kleinschalige, concrete projecten, in mensen in Derde wereld landen. We leren hen kennen en hun leefomstandigheden beter begrijpen. Het binnen de locatie gevolgde project wordt vastgesteld door de werkgroep VOM. Meer informatie op
Vastenaktie

Amnesty International
Maandelijks zijn er brieven welke altijd vanuit de kerk meegenomen kunnen worden. Hoewel helaas niet elke schrijfactie positieve resultaten heeft, zijn er gelukkig ook acties met positieve resultaten te melden. Voor u is het een kleine moeite om een brief te ondertekenen en te versturen. Voor menige gevangene kan dit van levensbelang zijn. U kunt nog steeds via
Amnesty voorbeeldbrieven downloaden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor digitale acties, welke nog eenvoudiger te ondertekenen zijn.

In de weekendvieringen rond 10 december wordt aandacht besteed aan activiteiten van Amnesty International en worden Amnesty International-artikelen te koop aangeboden.

Amnesty International kan steeds mensen gebruiken die actief willen worden in de plaatselijke afdeling. Hebt u daarvoor belangstelling, neem dan contact op met J. Regnerus 0512-511 624 of
annajehannes@gmail.comMeer informatie op Amnesty International en bij Jan J. van Dijk 0512-519 301 of janjacobvandijk@gmail.com

Solidaridad 
André Kamsma 06- 55703772

Nieuwe parochianen
Contactpersoon is Saskia Smit 06-54380697

Onderhoud gebouwen
Een paar vrijwilligers houden in overleg met de locatieraad, het onderhoud van de gebouwen in de gaten. Eén en ander gaat in overleg met het bisdom opgestelde onderhoudsplan. Contactpersoon Wim Smith 06-34021589

Ouderen 70+
Deze werkgroep verzorgt extra eucharistievieringen met Pasen, Kerst en een viering in september en bezoekt oudere parochianen en zieken. Hiervoor krijgt iedere 70+ een uitnodiging, maar uiteraard is iedereen van harte welkom! Na de viering wordt er gezamenlijk koffie gedronken in de Parochiezaal.
Eens in de 2 á 3 jaar is er een eucharistieviering waarbij het Sacrament van de Levensavond wordt toegediend, voor hen die dit wensen. Bij de eucharistievieringen in NijBertilla verzorgd deze werkgroep hand- en spandiensten ten behoeve van de bewoners en belangstellenden.

Huisbezoek
Heeft U de leeftijd van 70 jaar bereikt, en wilt u thuis een bezoek ontvangen van een van onze dames, dan kunt U contact opnemen met de pastor. Contactpersoon Marry Snip 0512 - 51 90 14

Communie aan huis 
Er bestaat de mogelijkheid om de heilige communie thuis te ontvangen. Het gaat om parochianen die langdurig ziek zijn of die niet of zeer moeilijk meer de vieringen in de kerk mee kunnen maken. Door de communie aan huis blijven ze verbonden met de Heer, met de Eucharistie en met de parochiegemeenschap. Mocht u ook op deze wijze de communie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de pastor. 

Parochiekoor 
Het parochiekoor 'Cantemus Redemptori' werd in 1954 als herenkoor opgericht. Men zong toen in de kapel van het Franciscanerklooster. Het koor is dus ouder dan onze kerk! In 1957 kwam er een vrouwenkoor bij. Pas na jaren werd het koor ook opengesteld voor dames. Het Gemengd Koor Cantemus Redemptori telt 36 leden. De naam betekend; Wij zingen voor de Verlosser, een mooie naam die past bij onze parochienaam De Goddelijke Verlosser. Het koor kent een breed repertoire met Nederlandse, Latijnse en buitenlandse liederen en missen.

Het koor zingt de eerste en derde zondag van de maand en bij bijzondere vieringen. Bijna alle uitvaartdiensten worden door het koor gezongen. De keuze van de liederen gaan in overleg met de betrokken familie. Ook zingt het koor op verzoek bij huwelijksvieringen. Het koor heeft op dinsdagavond haar vaste repetitie avond op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur. Contactpersonen Henriëtte van Veen, dirigente 0512 - 381 920. Voorzitter Annie Plenter-Weinans. Secretariaat: flin.herfst@gmail.com

Parochiemagazin
Het parochiemagazin verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 1000 stuks. In december en in juli verschijnt er een tweemaandelijks nummer. Het parochiemagazin wordt verspreid voor het eerste weekend van de maand. Woont u buiten Drachten dan kunt u het blad ook per post ontvangen. Voor het blad wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €15,00. U kunt ook gratis het blad digitaal lezen via de website www.claravanassisi.nl
 
Alle parochianen en werkgroepen kunnen artikelen aanbieden. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten indien dit noodzakelijk is in verband met de ruimte. Kopij kan geweigerd worden als het niet beantwoordt aan de opzet van het blad. Kopij kunt u inleveren tot en met de 10e van elke maand op bij   
Redactie Alfred Dijkstra  email degoddelijkeverlosser@gmail.com
 
Bezorging parochiemagazin en adreswijzigingen
Voor adreswijzigingen, opzeggingen en ook als u het parochieblad per post wilt ontvangen kunt u contact opnemen 
Contactpersoon Lies Kruiper 0512 - 51 74 51
 
Reserveringen ruimte kerk
Onze kerk heeft een paar ruimtes die gebruikt kunnen worden voor activiteiten en vergaderingen. Om dit te coördineren wordt er een parochie-agenda bijgehouden waarin de verschillende ruimtes gereserveerd kunnen worden.
Contactpersoon Sapie Kamsma 0512-51 94 36
 
Rouw- en Verliesverwerking
De leden van deze werkgroep besteden aandacht aan parochianen, die een verlies moeten verwerken na het overlijden van een dierbare. Ook mensen die een andere ingrijpende gebeurtenis hebben moeten meemaken, wil men bijstaan. Meestal gebeurt dit op eigen verzoek. Gedurende een periode van circa twee jaar worden mensen bezocht door één van de werkgroep-leden.
Contactpersonen Aukje Pera 0512 - 35 49 26 en Frans Boersma 0512-51 65 63
 
Schoonmaakgroep
Een groep verzorgt het schoonhouden van kerkgebouw. Wekelijks zijn een aantal dames actief. De verzorging van de kerkwas is als aparte taak toevertrouwd aan een paar parochianen. Weer iemand anders beheert de voorraad van huishoudelijke artikelen. Ook zijn er een paar vrijwilligers die de tuin rondom de kerk en de pastorie onderhouden. Contactpersoon is Ria Halman 0512 - 51 60 81
 
Tuinonderhoud
Contactpersoon Andre Kamsma 06-55703772

Website
Berichten en mededelingen voor de website kunnen worden gestuurd naar rkparochie@live.nl.
Alle werkgroepen kunnen activiteiten melden voor de agenda en verslag doen van hun activiteiten op de website. Graag met een paar foto's. 
Contactpersoon Ben Miedema 06-53713039
 
Zieken/Ziekenhuis 
Contactpersoon S. Kamsma 06-31555641