blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Hier vindt u alle informatie over de katholieke sacramenten; bijvoorbeeld als u uw kind wilt laten dopen of u wilt in de kerk gaan trouwen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Pastoor J.J.G. Tolboom 0513-461621, Email j.j.g.tolboom@home.nl 

 

In een Room-Katholieke kerk is veel te zien en te horen. Er is de geur van wierook en de warmte van kaarsen.
Iemand draagt een kruis. De priester en de misdienaars staan achter het altaar. De gelovigen zingen, knielen, staan en gaan weer zitten. De priester zingt en spreekt. Kleuren, geuren; alles heeft betekenis. Alles gebeurt op volgorde.
We noemen dat liturgie. 
 
De Rooms-Katholieke kerk is een wereldkerk. Onze parochie, het bisdom Groningen-Leeuwarden en de katholieke kerkprovincie Nederland zijn daar een onderdeel van. Een eucharistieviering is daarmee overal gelijk. U kunt overal een viering bijwonen en dezelfde onderdelen en elementen van een viering herkennen en meevieren.
 
Een katholieke kerkdienst heet een viering en heeft iets feestelijks. Elke zondag in het klein en op de hoogtijdagen in het groot vieren we Jezus’ verrijzenis en zeggen we God dank voor alle goede gaven. Het Sacrament van de Eucharistie staat in het hart van de katholieke kerk. De eucharistie wordt gevierd in de vorm van een maaltijd en is de gedachtenis aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen. De eucharistie vieren is de gedachtenis aan deze Paasmaaltijd.
 
Sacramenten
In de Rooms-katholieke Kerk wordt Gods nabijheid op een bijzondere manier uitgedrukt en gevierd in de sacramenten. De katholieke kerk kent er zeven. Samen zijn ze de zeven 'zuilen' van het katholieke geloof.
Elk sacrament wordt gedragen door verhalen uit de Bijbel en gaat vergezeld van een gebaar, een symbool. Na het horen van het verhaal wordt eerst een antwoord of een belijdenis gegeven door degene die het sacrament ontvangt. Vaak is dit de geloofsbelijdenis zoals de kerk die kent.
 
Sacrament van het Doopsel
Het Doopsel is het eerste sacrament wat men ontvangt en het teken van een beginnend christelijk leven. Door het Sacrament van het Doopsel gaat een mens bij Jezus Christus horen en treed men toe tot de christelijke kerk. Voor de protestante kerken en de katholieke kerk is het Doopsel gelijk. Wie op latere leeftijd katholiek wil worden en eerder al in een christelijke kerk gedoopt is, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden. We dopen naar de opdracht van Jezus. 
Als Petrus een toespraak in Jeruzalem houdt op het feest van Pinksteren, vragen zijn toehoorders wat zij moeten doen. Petrus antwoordt (Handelingen 2, 37-38): "Bekeert u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.".
Petrus zei dit in opdracht van de verrezen Heer, die aan zijn leerlingen meegaf: "Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (Mt. 28, 19). Het doopsel is een begin. Het woord ‘doop’ komt van onderdompelen. Water is het element van (nieuw) leven. Door de doop word je opgenomen in de gemeenschap van gelovigen rond Jezus Christus. Vanaf dat moment begint je leven als christen.
De symbolen bij het Doopsel zijn water, chrisma (olie) en licht.

Het belangrijkste element tijdens de viering van het doopsel is dat de dopeling drie keer wat water over zijn hoofd wordt gegoten, terwijl de pastor zegt: 'Ik doop jou in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest'.  Dat is een groot feest  want in de kerk wordt ondanks alles wat er verkeerd kan gaan in deze wereld telkens opnieuw gezegd en gevierd dat God liefde is en dat ten slotte alleen de liefde er toe doet. Hoewel die ideale situatie nog op zich laat wachten, mogen we daar nu al naar leven. En dat geldt voor zowel kleine kinderen, als grote mensen!

Doopviering
De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven.
Wat jou dierbaar is en waarin jij gelooft wil je doorgeven aan je kind, opdat je kind daaruit kan kiezen voor zijn of haar eigen leven. Er kunnen allerlei beweegredenen zijn om je kind te laten dopen. Dopen hoort er misschien wel gewoon bij of is een heel bewuste keuze. Wellicht ben jij of zijn jullie er nog helemaal niet of niet helemaal uit of je je kind wilt laten dopen. Hoe de situatie ook is, wanneer je nadenkt over het dopen van je kind, borrelen er vaak vanzelf vragen op.
 
Als een kindje geboren wordt stellen wij het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar de pastor stuurt. Zo stelt u de pastor en de parochie in de gelegenheid u geluk te wensen. Na korte of iets langere tijd kunt u met hem of haar een afspraak maken voor de toediening van het Doopsel. Dopen kan in alle kerken van H. Clara van Asissi parochie.
De doopbediening aan kinderen vindt bij voorkeur plaats in de zondagsviering waar de geloofsgemeenschap bij aanwezig is.

Doopsel voor volwassenen
Bent u als kind niet gedoopt of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  en wilt u dit sacrament graag ontvangen dan kunt u contact opnemen met de pastor. Er geldt een voorbereidingstijd. De toediening van het H. Doopsel aan volwassenen geschiedt bij voorkeur in de Paasnacht in tegenwoordigheid van onze parochiegemeenschap. De doop is dan ingebed in de paasliturgie.  

Sacrament van de Eucharistie
De eucharistie gaat terug op het verhaal van Jezus’ laatste avondmaal. Het gebaar is het breken en delen van het brood, de hostie, zoals Christus zichzelf brak en uitdeelde.
Tijdens de bijzondere heiliging, de consecratie van brood en wijn verwijst het brood en wijn naar het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. De Katholieke kerk leert, dat Christus dan aanwezig is in het brood en de wijn. De eucharistische symboliek is zeer rijk. Vaak wordt gedacht dat alleen brood en wijn de kern van dit sacrament vormen, maar er is meer. Ook de priester en de verzamelde gelovigen behoren tot de kern van het sacramentele teken. Zo verwijst de biddende priester naar Christus en de verzamelde gelovigen naar de Kerk. Brood en wijn zijn de tekenen van Christus’ offer aan God de Vader. Als de priester brood en wijn neemt en deelt, symboliseert hij Christus die Zichzelf als offer opdraagt ten bate van de gehele mensheid, waarvan de vierende gemeenschap het zinnebeeld is. 
 
 
De eucharistie is samen met het Doopsel en Vormsel een Initiatiesacrament. Dat betekent dat iemand eerst deze drie sacramenten moet ontvangen om opgenomen te worden in de Rooms-katholieke kerk. Bij een volwassene worden deze sacramenten in dezelfde viering gedaan en kan men direct deelnemen aan de eucharistie.
 
Sacrament van het Vormsel
Het Vormsel is de bekrachtiging van het Doopsel. De zalving met heilige olie, het Chrisma, duidt de gave aan van de heilige Geest, de Helper en Trooster. Je mag op de heilige Geest rekenen als een kracht in je leven. Het Vormsel ontvangen geeft aan dat je zelf ‘ja’ zegt op het geloof in God, in Jezus Christus en de heilige Geest. Wat begonnen is met je Doop, dat gaat verder in je verdere leven.

Op twaalfjarige leeftijd, bij de start van het voortgezet onderwijs worden kinderen uitgenodigd om zich voor te bereiden op het sacrament van het H. Vormsel. Het Vormsel gaat terug op een episode uit Jezus’ leven, wanneer hij voorleest in de synagoge. In deze belijdenis wordt het verband duidelijk met het doopsel, waarin het geloof in God aangereikt werd door de ouders, en nu door diegene zelf aanvaard wordt.
Het vormsel wordt toegediend door de bisschop, of een priester die hij daar voor vraagt. Deze strekt zijn handen over de vormeling uit en bidt dat hun de gaven van de heilige Geest mogen worden geschonken. Vervolgens legt hij zijn hand op je hoofd en tekent je met heilige olie, chrisma, in de vorm van een kruis. Hij zegt: 'Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods'.
 
Bent u als kind niet gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  en wilt u dit sacrament graag ontvangen dan kunt u contact opnemen met de pastor. Er geldt een voorbereidingstijd.
 
Sacrament van het Huwelijk
Als het gaat om de levenskeuze die je maakt kent de Kerk het Sacrament van het Huwelijk. Bij het Huwelijk zijn vele verhalen toepasselijk. Een daarvan is de opdracht die Jezus zijn leerlingen geeft: Hebt elkaar lief. Het symbool van dit sacrament is het ja-woord van de geliefden en de wisseling van de ringen.
Samen heeft u besloten te willen trouwen. U gaat naar het gemeentehuis. Maar samen wilt u ook voor de kerk trouwen, het Sacrament van het Huwelijk sluiten. In uw verbond met elkaar wilt u laten doorschemeren hoe Gods verbond met de mensen altijd was en is: een band van liefde tot het uiterste.

Als u samen besluit dit sacrament te willen vieren is het wenselijk om ruim van te voren contact op te nemen met de pastor, uiterlijk drie maanden van te voren. Dit in verband met de bespreking van de datum, het kerkgebouw, organist en zangkoor. U dient rekening te houden met ten minste drie voorbereidingsgesprekken. De huwelijksliturgie wordt zoveel mogelijk in onderling overleg vastgesteld. Voor suggesties zie huwelijksvoorbereiding 

Sacrament van Boete en verzoening
Het leven plaatst ons soms in moeilijke situaties, soms hebben we daar zelf ook een aandeel in. Wie zelf ervaart tekort te schieten en schuld te hebben, kan met hulp toegroeien naar het Sacrament van Verzoening ook wel Sacrament van Vergeving genaamd. Het boetesacrament is heel oud en kan in een privé-ontmoeting met een priester plaatsvinden. Het gebaar bij dit sacrament is de absolutie.
Het verhaal wat bij het sacrament van de Vergeving past is het verhaal van de verloren zoon, of liever zeggen we het verhaal van de barmhartige vader.

Sacrament van de Ziekenzalving
God houdt ons vast bij al wat ons overkomt. Heel bijzonder is Hij nabij in het sacrament der zieken, de ziekenzalving of ook wel het H. Oliesel genaamd.
Wie ernstig ziek is of in de laatste levensfase verkeert kan vragen om het Sacrament van de Ziekenzalving. Op een gegeven moment kan het goed zijn het sacrament te ontvangen. Het kan een bron van kracht zijn om afscheid te kunnen nemen van de naaste omgeving, van het leven of juist met hernieuwde levensmoed verder te gaan. Bij de Ziekenzalving wordt vaak de brief van de apostel Jakobus gelezen waarin de raad klinkt om zieken in de gemeenschap te bezoeken en te zalven met olie. Het bestaat uit gebed, handoplegging en zalving met olie.

Voor de ziekenzalving is het raadzaam om niet tot het laatste moment te wachten; neem tijdig contact op met de pastores.

Sacrament van de Priesterwijding
Een ander belangrijk sacrament, is het sacrament van de wijding. Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Ze kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op meerdere wijzen. Mannen en vrouwen kunnen kiezen voor een kloosterleven. Ongehuwde mannen hebben ook de keuze om, als ze daar geschikt voor worden gevonden, te kiezen voor de priesterwijding. Gehuwde mannen kunnen kiezen voor de wijding tot diaken. Priesters leiden in opdracht van de bisschop hun parochie, verzorgen de vieringen en zorgen voor het ‘zielenheil’ de pastorale zorg van de mensen. Ze bedienen de sacramenten.
Bij de wijding spreekt iemand de belofte uit van gehoorzaamheid (aan de bisschop) en, in het geval van een priester, van celibaat.
 
We kennen de wijding tot bisschop, priester en diaken. Mannen die zich geroepen voelen tot het priester- of diakenschap kunnen contact opnemen met de pastores.  Ook mannen en vrouwen die zich zonder wijding in dienst willen stellen van het pastoraat van de Kerk, kunnen contact opnemen met de pastores
 
Meer informatie en enkele boeiende filmpjes vindt u op www.roeping.nu
 
Liturgische kleuren
Een liturgische kleur is de kleur van de liturgische gewaden die binnen de Rooms-Katholieke kerk gedragen worden door de pastor. Al naargelang de aard van een kerkelijke feestdag of het tijdstip van een kerkelijke viering varieert de kleur van de gewaden. Dit is geen vrijblijvend kleurgebruik. Het is vastgelegd als voorschrift binnen de Rooms-Katholieke kerk

In de Institutio Generalis Missalis Romani (Algemene instructie voor het Romeinse Missaal) staan de volgende voorschriften met betrekking tot het gebruik van liturgische kleuren tijdens de mis en het officie van de Katholieke Kerk:

De verscheidenheid van kleuren van de heilige gewaden dient ertoe om zowel de eigenheid van de te vieren geloofsgeheimen als het gevoel van het voortschrijdende christelijke leven in de loop van het kerkelijk jaar effectief ook uiterlijk uit te drukken.

Bij de kleur van de gewijde gewaden dient het traditionele gebruik te worden gevolgd, namelijk:

Wit (albus) - tijdens de Paastijd en de Kersttijd; op alle feestdagen rond Jezus Christus die geen verband houden met zijn lijden; op feestdagen van de Maagd Maria; feesten van de Engelen; alle feesten van heilige die geen martelaar zijn; Allerheiligen (1 november); en op de feesten van Johannes de Doper (24 juni), Johannes de evangelist (27 december), de Stoel van de Petrus (22 februari) en de bekering van de Apostel Paulus (25 januari).

Rood (ruber) - op Palmzondag; Goede Vrijdag; Pinksterzondag; op feestdagen rond het lijden van Jezus Christus; op feesten van de Apostelen, de Evangelisten en martelaren.

Groen (viridis) - op alle dagen van het jaar waar geen andere kleur is voorgeschreven. Zij is voorgeschreven op alle zondagen van de Tijd door het jaar. De Tijd door het jaar begint na het feest van het Doopsel van de Heer tot de dinsdag voor Aswoensdag. En herbegint terug op de maandag na Pinksteren tot de zaterdag voor de Advent. Groen is derhalve een prominente liturgische kleur.

Paars (violaceus) - tijdens de adventstijd en de vastentijd oftewel veertigdagentijd (de 40 dagen vóór Pasen). Paars kan ook gebruikt worden in de missen en officies voor de overledenen.

Zwart (niger) - mag, daar waar dat gebruikelijk is, gedragen worden in missen voor de overledenen. Meestal is het zwart vervangen door de kleur grijs.

Roze (mengsel van paars met wit) (rosaceus) - mag op zondag Gaudete (derde zondag van de Advent) en zondag Laetare (vierde zondag van de vastentijd) gedragen worden waar dit gebruikelijk is.

Op bijzondere zeer plechtige feestdagen mogen feestelijke (= kostbare) kerkelijke gewaden worden gedragen, ook al wijkt de kleur af van die voor de betreffende dag.