blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

logo

Bemoediging: Benedicere...goede woorden spreken    13 januari

Lieve mensen, dierbare parochianen,

Al een aantal jaren op rij neem ik me voor geen kerstwensen meer te versturen; niet omdat ik geen goede wensen voor u en vele anderen heb, maar omdat er veel tijd en aandacht mee gemoeid is.
En ieder jaar opnieuw word ik verrast met vele, mooie, persoonlijke en hartelijke goede wensen. Ik word daar blij van, dat doet me goed.
En, denk ik dan tegelijk, daar zult u ook blij van worden. Ervaren dat er aan je gedacht wordt, dat een ander het goed met je voor heeft....
En dus begin ik er toch weer aan. Adressen, kaarten, postzegels zoeken en nadenken over een passende tekst daarbij.
Velen van u hebben ondertussen mijn wens via de mail ontvangen, een aantal ook met de post. Maar ik zal ook vast mensen vergeten zijn. Het vraagt een hele administratie om bij te houden wie je wel of niet al een bericht hebt verstuurd. Daarom langs deze weg nogmaals mijn goede wensen, nu voor u allemaal.
 
Midden onder ons
‘Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen,
midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.’
 
De kerstdagen liggen achter ons, maar laten we niet vergeten dat God elke dag weer onder ons geboren wordt. Dat Hij niets anders wil dan wonen onder ons mensen.
We mogen erop vertrouwen, dat Hij ons nabij is in onze dagdagelijkse dingen; dat Hij deelt in onze zorgen rondom het Coronavirus, in onze zorgen rond de Klimaatcrisis, in onze zorgen om de vrede.

In de bijbel gaat het bij zegenen altijd om een relatie. Je zegent elkaar door met elkaar in contact te treden en voor elkaar in te staan. Je laat de ander weten dat hij/zij er mag zijn en wenst hem/haar alle goeds toe,

Zegen is niet alleen iets wat je ontvangt,
maar ook iets dat je bent en aan anderen kunt geven.
Elkaar een zegen zijn, dat kun je doen, dat kun je zijn, dat kun je geven.
De een aan de ander, de ander aan de een.
 
Waar mensen elkaar echt ontmoeten, zijn zij een zegen voor elkaar,
dan roepen ze het beste en het diepste in elkaar wakker.
Zegenen heeft alles te maken met wat ons met elkaar verbindt,
met de diepste kern van ons bestaan,
met de erkenning van Gods aanwezigheid in ons leven.

Die goede woorden van zegen zijn gelukkig niet gereserveerd voor de dagen van Kerstmis en Oud & Nieuw. Deze woorden mogen elke dag opnieuw klinken om elkaar en de wereld tot zegen te zijn.

Ik wens u een kleurrijk, gezond en gelukkig 2021, dat het inspirerend mag zijn, dat het ons mag verbinden, dat er nieuwe ruimte van leven en samenleven in kerk en samenleving mag groeien en dat wij daar met elkaar een steentje aan mogen bijdragen.

Vrede en alle goeds!
Pastor Neeltsje Bouma
 
Uit het heilig evangelie volgens Marcus 1, 29-39
In die tijd, toen Jezus uit de synagoge kwam,
ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed,
zij spraken Hem aanstonds over haar.
Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan,
zij werd vrij van koorts en bediende hen.
In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit,
maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken omdat zij Hem kenden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden.
Simon en zijn métgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze: “Iedereen zoekt U.”
Hij antwoordde hun: “Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken.
Daartoe immers ben Ik uitgegaan.” Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.
 
Zegenwens
Moge vrede en vreugde ons omgeven
alsof er bloemen uit de hemel regenen.
Moge er geluk zijn in ons leven
alsof de zon nooit ondergaat.
Mogen we bereid zijn voorbij te zien aan eigen belang
alsof vreugde en geluk nooit voorbij gaan.
Moge de Algoede God ons zegenen en beschermen
als een deken van zachtheid.
Zo zegene ons Hij die is: Licht, Liefde en Vertrouwen
Opname ‘Even aandacht....’
Donderdagavond wordt in de kerk van Oosterwolde een opname gemaakt van ‘Even aandacht...’. De link hiervoor ontvangt u zaterdag a.s. in uw mailbox.
We hopen u ook langs die weg weer te bemoedigen met een moment van bezinning en gebed.
 
Delen Bemoediging
Kent u mensen die graag de Bemoediging zouden ontvangen, maar geen mailadres hebben? Wilt u dan deze Bemoediging printen en bij hen door de brievenbus doen?
Kent u mensen die de Bemoediging nog niet ontvangen en wél een mailadres hebben, dan kunnen zij zich hiervoor per mail opgeven via: Locatie Oosterwolde rk.kerk@home.nl
Locatie Zorgvlied clara.zorgvlied@outlook.com
Locatie Drachten rkparochieblad@live.nl
 
Gebedsintenties:
Zolang de beperkingen gelden, kunt u geen voorbede schrijven in het intentieboek achter in de kerk; u kunt deze wel aan de leden van het pastoresteam doorgeven of aan de u bekende adressen binnen de locaties. Uw gebedsintentie kunt u mailen naar pastorbouma@hethogenoorden.nl of naar j.j.g.tolboom@home.n

Claranieuws

even-aandacht-3 Lezingen en Ter overweging bij ‘Even aandacht...’ Tweede zondag door het jaar B, 17 januari 2021 in Oosterwolde Eerste lezing   Samuël...
geen-vieringen-t-m-14-februariAan alle parochianen van de parochie H. Clara van Assisi. Donderdag, 14 januari 2021. Beste parochianen, Afgelopen dinsdag heeft minister-president...
bemoediging-2 Bemoediging: Benedicere...goede woorden spreken    13 januari Lieve mensen, dierbare parochianen, Al een aantal jaren op rij neem ik me voor...
corona-maatregelen-rk-kerk-blijven-van-krachtRaad van Kerken start Woorden van Hoop en Troost De Raad van Kerken is gestart met korte filmpjes met Woorden van Hoop en Troost:  uitgesproken door...
gelovigen-in-coronatijd    Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’ Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd Het aantal...
kerkelijk-leven-op-1-5-meterHier kunt u het protocol lezen dat voor iedereen geldt die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw...
het-levensverhaal-van-clara-van-assisi Peter Vermaat, dichter-verteller en eindredacteur Franciscaans Leven vertelt over het leven van Clara van Assisi
periodieke-schenking-aan-de-kerk Periodiek schenken aan de kerk Een periodieke schenking is een gift aan de kerk die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De...